Alle middelbare scholen beoordeeld

Registreren | Inloggen

Alle plaatsen in Friesland

Klik op een plaats om de dichtstbijzijnde middelbare scholen te zien.'

't Haantje
't Heechhout
't Schoor
't Wytfean

A

Aalsum
Abbegaasterket [...]
Abbegea
Abbenwier
Achlum
Aekinga
Akkrum
Akmarijp
Ald Terp
Aldeboarn
Aldegea
Aldemardum
Aldtsjerk
Aldwaldmersyl
Allingawier
Anjum
Annabuorren
Appelscha
Arkens
Arum
Atzeburen
Augsbuurt-Lutj [...]
Augustinusga

B

Baaiduinen
Baaium
Baard
Baarderburen
Baburen
Bakhuizen
Bakhuzen
Bakkeveen
Balk
Ballingbuur
Ballum
Bantega
Bartlehiem
Bears
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Berlikum
Betterwird
Blauhus
Blauwverlaat
Blesdijke
Blessum
Blije
Boalsert
Boatebuorren
Boazum
Boekelte
Boekhorst
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bollingawier
Bolsward
Bonkwert
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Boornzwaag Ove [...]
Bornwird
Bornwirdhuizen
Brantgum
Britsum
Britswert
Broek-Noord
Broeksterwald
Buitenpost
Buitenstverlaat
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burstum
Burum
Buweklooster

C

Commissiepolle
Cornjum
Cornwerd

D

Damwald
De Bargebek
De Blesse
De Blijnse
De Blokken
De Falom
De Gaasten
De Gaastmar
De Grits
De Hel
De Him
De Hoeve
De Hommerts
De Keegen
De Knipe
De Knolle
De Kolk
De Kooi
De Lytse Gaastmar
De Rijlst
De Ryp
De Schans
De Tike
De Veenhoop
De Wilgen
Dearsum
Dedgum
Deinum
Delburen
Dijken
Dijkshorne
Dijksterburen
Doijum
Dokkum
Dokkumer Nieuw [...]
Domwier
Dongjum
Doniaburen
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercomp [...]
Draeisterhuzen
Drieboerehuizen
Driezum
Drogeham
Dronrijp
Drylts

E

Eagum
Ealahuzen
Earnewald
Easterboarn
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Easthim
Echten
Echtenerbrug
Ee
Eemswoude
Eesterga
Egbertsgaasten
Elsloo
Engelum
Engwier
Engwierum
Exmorra
Exmorrazijl
Ezumazijl

F

Farebuorren
Fatum
Feanwalden
Feanwaldsterwal
Ferwert
Ferwoude
Feytebuorren
Fijfhus
Finkeburen
Finkum
Firdgum
Flansum
Fochteloo
Follega
Folsgeare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Funs

G

Gaast
Galamadammen
Galhoeke
Garyp
Gau
Gerkesklooster
Gersloot
Ginnum
Goaiingea
Goengahuizen
Goingarijp
Gooium
Gorredijk
Goutum
Gracht
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Grootwijngaarden
Grote Wiske
Grou
Gytsjerk
Gytsjerksterhoeke

H

Halfweg
Hallum
Hallumerhoeke
Hamshorn
Haneburen
Hantum
Hantumerhoek
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich
Harkema
Harkezijl
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Hayum
Heaburgen
Hee
Heech
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Heide
Heidehuizen
Hemert
Hempens
Hemrik
Hemrikerverlaat
Herbaijum
Hesens
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Himmelum
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hoek
Hoekens
Hollum
Holwerd
Hoog-Duurswoude
Hoorn
Hoornsterzwaag
Hoptille
Houtigehage
Huns
Hurdegaryp
Husternoard
Hylpen

I

Idaerd
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idskenhuizen
Idzegea
Iens
Iewier
Ingwert
Iniaheide
It Fliet
It Heechsan
Itens

J

Jannum
Jellum
Jelsum
Jeth
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkershuizen
Jonkerslan
Jorwert
Joure
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega
Jutryp

K

Kaard
Kampen
Katlijk
Kettingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd
Kingmatille
Kinnum
Klein Groningen
Klein Medhuizen
Kleine Wiske
Kletterbuurt
Klooster Lidlum
Koehool
Kolderwalde
Kollum
Kollumeroudzijl
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kooihuizen
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Kortezwaag
Kortwoude
Koudehuizum
Koudum
Krabburen
Kufurderrige
Kuikhorne
Kukherne

L

Laag-Duurswoude
Laaksum
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leegte
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lippenhuizen
Lippenwoude
Loenga
Lollum
Longerhouw
Luchtenveld
Luinjeberd
Lutjelollum
Lutkepost
Luxwoude
Lytse Geast
Lytsewierrum
Lytshuzen

M

Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Meilahuzen
Menaldum
Metslawier
Middelburen
Midlum
Midsland
Midsland aan Zee
Miedum
Mildam
Minnertsga
Moddergat
Molkwar
Montsamabuorren
Morra
Moskou
Mounebuorren
Munein
Munnekeburen
Munnekezijl
Murns

N

Naarderbuorren
Nes
Nes Ameland
Niawier
Nieuwe Vaart
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nieuwland
Nij Altoenae
Nij Amerika
Nij Beets
Nijbuorren
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemardum
Nijemirdum
Nijesyl
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijlan
Noardburgum
Noardein
Noordwolde
Noordwolde-Zuid
Nykleaster

O

Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oost Vlieland
Oosterbierum
Oosterend
Oosternijkerk
Oosterwolde
Oosterwolde Fr
Oosterzee
Oosterzee-Buren
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Ophuis
Opperburen
Oranjewoud
Osingahuzen
Oude Bildtzijl
Oude Leije
Oude Schouw
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudewegstervaart
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule

P

Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Petersburg
Piaam
Pietersbierum
Pikesyl
Pingjum
Polle
Poppenhuzen
Poppenwier

Q

Quatrebras

R

Raard
Raerd
Ravenswoud
Readtsjerk
Reahus
Reduzum
Reidswal
Reitsum
Remswerd
Rewert
Ried
Rien
Riis
Rijsberkampen
Rinsumageast
Ritsumazijl
Roardhuzum
Rohel
Roodeschuur
Roodkerk
Roptazijl
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Rugehuzen
Ryptsjerk
Rytseterp

S

Salverd
Sanfurd
Schalsum
Scharneburen
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schoterzijl
Schraard
Seerijp
Selmien
Sexbierum
Sibrandabuorren
Sibrandahus
Siegerswoude
Sigerswald
Sijbrandahuis
Sint Annaparochie
Sint Jacobipar [...]
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Sjungadijk
Skarl
Skearnegoutum
Skillaerd
Skou
Skrins
Skulenboarch
Skyldum
Slappeterp
Sleat
Slijkenburg
Sloten
Smalle Ee
Smelbrege
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Sopsum
Spannenburg
Spannum
Sparjebird
Spears
Spitsendijk
St.-Annaparochie
Starum
Stavoren
Steenvak
Steggerda
Stiem
Stiens
Strand
Sumar
Sumarreheide
Surhuisterveen
Surhuizum
Surhuizumer Mi [...]
Suwald
Swaenwert
Swichum
Sytebuorren
Sythuizen

T

Teerns
Teijeburen
Ter Idzard
Terband
Tergreft
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Terwisscha
Tibma
Tichelwurk
Tijnje
Tilburen
Tjaard
Tjalleberd
Tjeppenboer
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Toppenhuzen
Triemen
Trijehuzen
Tritzum
Tronde
Trophorne
Tsienzerbuorren
Tsjalhuzum
Tsjeintgum
Tsjerkebuorren
Turns
Twellingea
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum

U

Uilesprong
Uiteinde
Uitwellingerga
Ungabuurt
Ureterp

V

Veenklooster
Vegelinsoord
Veneburen
Venekoten
Vierhuis
Vierhuizen
Vijfhuizen
Vinkega
Visbuurt
Vissersburen
Vlieland
Voorrijp
Vosseburen
Vrouwbuurtster [...]
Vrouwenparochie

W

Waaksens
Waldsein
Walterswald
Wammert
Wanswert
War
Warfstermolen
Warkum
Warniahuizen
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weakens
Weidum
Weper
Weperpolder
Wergea
West aan Zee
West-Terschelling
Westerburen
Westerein
Westerein Harich
Westergeest
Westernijtsjerk
Westhim
Wetsens
Wie
Wier
Wierren
Wierum
Wieuwens
Wijgeest
Wijnaldum
Wijnjeterpverlaat
Wijnjewoude
Wikel
Willemstad
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wonneburen
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Wytgaard

Y

Yndyk
Ypekolsgea
Ysbrechtum

Z

Zandbulten
Zandburen
Zandhuizen
Zevenbuurt
Zevenhuizen
Zuiderburen
Zuidhoorn
Zurich
Zwagerbosch
Zwarte Haan
Zweins